maatwerk

Maatwerk gebaseerd op 4 pijlers

U Bein Bridge 250x160

Building the bridge as you walk on it

Elk ontwikkelingstraject is maatwerk. We vertrekken telkens vanuit de concrete situatie waarin u zich bevindt, welke noden leven er binnen uw bedrijf op dit moment. Hierop stemmen wij ons voorstel af, zowel inhoudelijk als naar de praktische cases die tijdens de trainingen, coachings of workshops worden gebruikt. Door cases uit uw echte leefwereld te gebruiken voelen de mensen zich direct betrokken waardoor ze sneller leren. Om het ontwikkelingsdoel binnen uw organisatie te bereiken is het belangrijk dat consulting, training en coaching echt afgestemd zijn op uw werksituatie. Daarom vertrekken wij steeds van een grondige intake en kennismaking, zodat wij de cultuur, het taalgebruik, de specifieke business uitdagingen van uw mensen kunnen verwerken in concrete oefeningen en voorbeelden. Wanneer mensen zich herkennen in de training, vergemakkelijkt dit het leerproces en zeker de toepassing in de praktijk.

Geïntegreerde Aanpak

Ik focus mij zowel op de ontwikkeling van uw mensen als op de ontwikkeling van de organisatie. Werken aan de ontwikkeling van mensen is belangrijk, maar zeker niet voldoende. Door training en coaching kan je mensen doen groeien. Alleen is het belangrijk om ook de omgeving, de onderliggende processen eventueel te veranderen en de stakeholders te betrekken. Zo creëert u een rijkere voedingsbodem waarop talent kan floreren.

Co-Creatief Partnership>

Ik zorg ervoor dat alle stakeholders betrokken worden bij het ontwikkelingstraject. Zo creëert u een breed draagvlak. Bij een individueel coachingstraject bijvoorbeeld betrekken wij telkens de rechtstreekse leidinggevende van de coachee van bij de aanvang van het begeleidingstraject. In samenspraak met de leidinggevende worden de doelstellingen van het coachingstraject klaar en duidelijk vastgelegd. Na elke sessie verwachten we van de coachee dat hij zijn actiepunten met zijn leidinggevende bespreekt en dat deze van zijn kant interesse toont naar de vooruitgang van de coachee. Na het volledige coachingstraject volgt een evaluatie met coachee en directe leidinggevende of de doelstellingen behaald zijn en of er eventueel een vervolgtraject nodig is.

Duurzaam Resultaat en Nazorg

Training is slechts een eerste stap. Wanneer mensen de nieuwe attitide en vaardigheden in de praktijk toepassen, worden ze vaak met hun beperkingen geconfronteerd. We zorgen voor verdere begeleiding dankzij intervisie in groep en individuele leiderschapscoaching.

Een goede training of coaching is nooit een doel op zich. Om zeker te zijn dat een training of coaching het gewenste resultaat heeft, is het belangrijk om te zorgen dat mensen voor zichzelf duidelijke leerdoelstellingen formuleren, de training aangepast is, de organisatie duidelijke verwachtingen heeft naar de deelnemers toe. En dat de mensen ook actief gestimuleerd en opgevolgd worden na de training. Daarom voorzien we graag een trainingstraject bestaande uit een grondige voorbereiding, het traject met training en coaching, een duidelijk actieplan, eventueel een opvolgsessie. We streven ook naar een lange termijn samenwerking met uw bedrijf, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen en actief kunnen meedenken op vlak van HR en mensen. We kijken verder dan enkel het trainingsgedeelte en benoemen ook de organisatorisch verbeteringen die mogelijk zijn.​

Mogelijke bouwstenen voor leidinggevenden en medewerkers

• zelfkennis, zelfmanagement: mijn rol/stijl als leider (Insights of MBTI)
• visionair leiderschap: visie en inspiratie
• situationeel leiderschap
• SMART doelstellingen formuleren en implementeren
• coachend leidinggeven (GROW model)
• performance management: evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren
• feedback geven en ontvangen
• verzuim- en terugkomgesprekken voeren
• competenties ontwikkelen: vergadertechnieken, presentatietechnieken, probleemoplossingstechnieken ...
• personal branding

praktisch verloop

Verloop van een traject

Kennismaking

Alles begint bij u, de klant. Tijdens een kennismakingsgesprek vertelt u over uw activiteiten, uw doelstellingen, uw missie, visie en waarden. En dit op algemeen niveau, op het niveau van "Human Resources" en op het niveau van de trainingsafdeling. U vertelt welke opleidingen u op welke termijn en voor welke medewerkers zoekt. Zo leren we elkaar kennen. Het is belangrijk dat de trainer en de HR- en/of trainingsmanager goed overeenkomen. U kiest of ik pas binnen uw cultuur. We zien of we op vlak van ideeën over bijvoorbeeld leiderschap op dezelfde golflengte zitten. Ik krijg als trainer alvast een goed beeld van de werking, de uitdagingen, de geschiedenis en de typische cultuur van uw bedrijf. We maken concrete afspraken over de doelstellingen, de aanpak en timing van het trainingstraject en bespreken de investering die u wenst te besteden aan training.

Intake

Mensen leren het meest wanneer ze werken rond concrete uitdagingen en vragen. Daarom voorzien we steeds een intake gesprek met een aantal deelnemers van telkens +/- een half uur. Tijdens dit korte gesprek kunnen de mensen hun eigen noden voor het programma duidelijk stellen. Als trainer krijg ik een heel concreet beeld van hun "business taal", concrete voorbeelden van uitdagingen en problemen, de mensen die in de trainingen zitten, hun behoeftes en leerstijlen. Zo zijn we zeker dat de training voor hen relevant is. Het is ook belangrijk om top management of de zaakvoerder bij de intake te betrekken. Zo kan ik ook de visie van het management team tijdens de training benadrukken. Op basis van de resultaten van de verschillende intakegesprekken, stel ik een trainingsschema en –materiaal op dat u goedkeurt.

Het eigenlijke traject

Een training heeft een heel concreet en duidelijk doel. Het is volgens mij veel effectiever om 1 of 2 onderwerpen grondig aan te pakken zodat de mensen hier echt iets mee kunnen doen dan wel alles in een halve dag te willen stoppen. Kon-KiKi staat voor een zeer praktijkgerichte training:
• L eren betekent fouten mogen maken in een veilige omgeving
• E cht praktische modellen, we passen ze direct toe op eigen voorbeelden
• R ede en emotie zijn belangrijk
• E rvaringen uitwisselen: deelnemers leren ook van mekaar
• N adien ook echt toepassen: iedereen gaat met een actieplan naar huis.

Mensen leren wanneer ze op hun gemak zijn, het mag plezant zijn maar het moet vooral veilig zijn om te experimenteren. Door heel concreet rond eigen voorbeelden te werken is de drempel om alles in de praktijk te gaan gebruiken heel laag.

Nazorg

Een training is maar een eerste stap. Wanneer mensen de nieuwe attitude en vaardigheden in de praktijk toepassen, worden ze vaak met hun beperkingen geconfronteerd. We zorgen voor verdere begeleiding dankzij intervisie in groep en individuele leiderschapscoaching;

voorbeeld

Praktisch voorbeeld

Vraag van de klant

Een bedrijf uit de logistieke sector zoekt een langdurig leiderschapstraject voor de teamleiders van het magazijn.

Doelstellingen van het traject

In een veilige omgeving de teamleiders ondersteunen bij hun groei in hun leidersrol.
Dit omvat o.a.

• hun leidersrol op een assertieve manier opnemen
• hun rol als leider vervullen op een manier die bij hun persoonlijkheid past
• als team echt samenwerken
• communicatievaardigheden voor een leidinggevende kunnen toepassen
• coachend en probleemoplossend aansturen van mensen
• stimulerende, waarderende en corrigerende feedback geven
• bespreekbaar maken van conflictsituaties in groep
• veranderingsboodschappen kunnen brengen aan een groep
• omgaan met weerstanden tegen verandering

Tijdens de intake kunnen andere concrete en specifieke doelstellingen opduiken die in het leiderschapstraject zullen verwerkt worden. Zo optimaliseren we het traject en maken het op maat van uw mensen

Het leiderschapstraject

4 Thematische Workshops

• Mensgerichte en taakgerichte rol van de leider
• Communicatie voor leidinggevenden, assertief feedback geven
• Coachend en probleemoplossende aansturen en evaluatiegesprekken voeren
• Aansturen van het team bij veranderingsboodschappen

Intervisie

Om onderlinge samenwerking te stimuleren bouwen we een intervisiesessie in. Hierin brengen we geen nieuwe onderwerpen aan. Wel gaan de deelnemers hun ervaringen met elkaar delen. Ze leggen elkaar hun uitdagingen voor en zoeken naar een oplossing. De trainer treedt in de eerste plaats op als procesbegeleider of facilitator.

Aanpak

Om een leiderschapstraject effectief en efficiënt te laten verlopen is een aanpak gesteund op onze 4 pijlers van belang

Co-creatief partnership

Voor dit project vormden we een stuurgroep met de HR-verantwoordelijke, de manager van de teamleiders van het magazijn en de begeleider/trainer. We zorgen er samen voor dat de doelstellingen en prioriteiten bepaald worden, het programma echt op maat is van de deelnemers, de kwaliteit en de effectiviteit van de opleiding geëvalueerd en bijgestuurd wordt, de mensen in de praktijk ondersteund worden, de teamleiders op lange termijn ondersteund worden.

Maatwerk

Tijdens de intake gesprekken brengen de deelnemers zelf praktische cases aan die we later, tijdens het leiderschapstraject gebruiken. Tijdens de workshops met acteur kunnen de deelnemers best oefenen op situaties die bij hun dagelijkse activiteiten aansluiten. Zo leren ze het meest.

Geïntegreerde aanpak

Om hun rol als leider mens- en taakgericht succesvol op te nemen, moeten ook de randvoorwaarden vervuld zijn. Daarom kijken we ook naar de achterliggende processen en systemen. Bij het vastleggen van de doelstellingen kijken we dan ook breder dan enkel de persoonlijke leiderschapsstijl maar ook naar hoe men beter als team kan samenwerken, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

Duurzaam resultaat

We kozen voor een traject dat meer dan 1 jaar duurt, opgebouwd uit verschillende korte sessies met voldoende tijd om het aangeleerde in te kunnen oefenen; met persoonlijke coachingsessies waarin we nog dieper ingaan op persoonlijke doelstellingen. Op die manier blijft alles beter plakken en zal het resultaat duurzamer zijn. 

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

COACHINGREIS

Reizen, wandelen en coachen: mijn  passies verenigd

Ontdek het coachingweekend

Op stap met de camper

LEIDERSCHAP